Klauzula przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Handlowe „Agrochemik” Kazimierz Cholewski, Elżbieta Cholewska Spółka Jawna z siedzibą w Pułtusku, ul. Mickiewicza 45/51, 06-100 Pułtusk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010496, NIP: 5681003716, REGON: 130232729, odpowiadający za zapewnienie funkcjonowania serwisu agrochemik.pl/agrochemik.com.pl

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można skontaktować się:

  • pocztą elektroniczną pod adresem marketing@agrochemik.pl,
  • pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane będą przetwarzane w celu prowadzenia z Państwem komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, jeśli zainicjujecie taką komunikację.

Podstawy prawne przetwarzania danych w celach określonych powyżej:

  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH, ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych, a w ramach komunikacji e-mail prowadzonej z Państwem także prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa.

Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Państwa dane są niezbędne, aby umożliwić administratorowi prowadzenie komunikacji z Państwem. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością skontaktowania się z Państwem.